Στείλτε ενδοστοματικές φωτογραφίες (ή φωτογραφίες εκμαγείων) και ακτινογραφίες ασθενών σας, προκειμένου να συζητηθούν όλες οι πτυχές μιας ενδεχόμενης ορθοδοντικής παρέμβασης (προπροσθετικά & μεταπεριοδοντικά περιστατικά ενηλίκων, χρόνος έναρξης και κλινικά δεδομένα παρέμβασης σε μικρούς ασθενείς, ένδειξη αφαίρεσης νεογιλών ή μόνιμων δοντιών, ενημέρωση για την γλωσσική τεχνική, ένδειξη παρέμβασης με την μέθοδο Invisalign).  

Μέσος χρόνος απόκρισης οι 48 ώρες από την στιγμή της αποστολής.