Ακολουθούν οι εκπονηθείσες μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές του ιατρού, καθώς και οι διενεργηθείσες εισηγήσεις του. Η υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή κατάρτιση διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή και επιστημονικά τεκμηριωμένη αντιμετώπιση ενός ορθοδοντικού περιστατικού.