Γιατί ακούγεται κρότος στην κροταφογναθική μου διάρθρωση όταν ανοίγω το στόμα; Πρέπει να κάνω κάτι;

Στο βίντεο αυτό γίνεται μια παρουσίαση για την συνηθέστερη αιτία που ακούγονται κρότοι στην κροταφογναθική διάρθρωση κατά την διάνοιξη του στόματος. Είναι σκόπιμο να κάνει κανείς κάτι και για ποιο λόγο;