Περιστατικό 42

Περιστατικό 42ΜετάΠριν Μεταπεριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την σύγκλειση των μεσοδιαστημάτων και την διόρθωση της οριζόντιας πρόταξης με τμηματική γλωσσική συσκευή στην άνω γνάθο.

Περιστατικό 40

Περιστατικό 40ΜετάΠριν Προπροσθετική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διάνοιξη ικανού μεσοδιαστήματος για την τοποθέτηση εμφυτεύματος και άρτια από αισθητικής και λειτουργικής άποψης προσθετικής αποκατάστασης του ελλείποντος κεντρικού τομέα.

Περιστατικό 39

Περιστατικό 39ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενη αυξημένη οριζόντια πρόταξη σε υπόβαθρο οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 38

Περιστατικό 38ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενο συνωστισμό με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω και χειλική συσκευή στην κάτω γνάθο. Ακολούθησε αισθητική οδοντιατρική αποκατάσταση των άνω προσθιών οδόντων.

Περιστατικό 37

Περιστατικό 37ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενη προσθια σταυροειδή σύγκλειση   και υπόβαθρο προγναθισμού της κάτω γνάθου με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 36

Περιστατικό 36ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με συγγενή έλλειψη αριστερού άνω πλαγίου τομέα με γλωσσική συσκευή στην άνω και αισθητική χειλική συσκευή στην κάτω γνάθο.

Περιστατικό 2

Περιστατικό 2ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με με ακίνητη γλωσσική συσκευή για την σύγκλειση μεσοδιαστημάτων και στις δυο γνάθους.