Περιστατικό 46

Περιστατικό 46ΜετάΠριν Προπροσθετική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διόρθωση ανάστροφης οριζόντιας πρόταξης με υπόβαθρο έντονου προγναθισμού της κάτω γνάθου με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 40

Περιστατικό 40ΜετάΠριν Προπροσθετική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διάνοιξη ικανού μεσοδιαστήματος για την τοποθέτηση εμφυτεύματος και άρτια από αισθητικής και λειτουργικής άποψης προσθετικής αποκατάστασης του ελλείποντος κεντρικού τομέα.

Περιστατικό 38

Περιστατικό 38ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενο συνωστισμό με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω και χειλική συσκευή στην κάτω γνάθο. Ακολούθησε αισθητική οδοντιατρική αποκατάσταση των άνω προσθιών οδόντων.

Περιστατικό 33

Περιστατικό 33ΜετάΠριν Προπροσθετική και μεταπειριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω γνάθο και χειλική τμηματική συσκευή στην κάτω γνάθο.

Περιστατικό 22

Περιστατικό 22ΜετάΠριν Ορθοδοντική διευθέτηση των οδοντικών φραγμών με την μέθοδο Invisalign. Αισθητική οδοντιατρική παρέμβαση μετά το πέρας της ορθοδοντικής θεραπείας.

Περιστατικό 12

Περιστατικό 12ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση ανάστροφης οριζόντιας πρόταξης λόγω προγναθισμού της κάτω γνάθου και συγγενούς έλλειψης πλαγίου τομέα αμφοτερόπλευρα με ακίνητη γλωσσική συσκευή και εξαγωγή ενός δοντιού στον κάτω οδοντικό φραγμό. Η διόρθωση της ανάστροφης πρόταξης έδωσε την δυνατότητα αισθητικής οδοντιατρικής παρέμβασης μετά το πέρας της ορθοδοντικής διευθέτησης.