Περιστατικό 275

Περιστατικό 275ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενη πολύ αυξημένη οριζόντια πρόταξη. Εξαγωγή ενός προγομφίου στην άνω γνάθο και διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 274

Περιστατικό 274ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με ακίνητη γλωσσική συσκευή και εξαγωγές δυο προγομφίων στην άνω γνάθο.

Περιστατικό 268

Περιστατικό 268ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με ουλικό χαμόγελο σε υπόβαθρο υπερέκφυσης άνω προσθίων οδόντων και έντονου οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου.

Περιστατικό 223

Περιστατικό 223ΜετάΠριν Ορθοδοντική θεραπεία διευθέτησης των φραγμών με αφαίρεση συνολικά τεσσάρων οδόντων με ακίνητη γλωσσική συσκευή.