Περιστατικό 275

Περιστατικό 275ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενη πολύ αυξημένη οριζόντια πρόταξη. Εξαγωγή ενός προγομφίου στην άνω γνάθο και διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 274

Περιστατικό 274ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με ακίνητη γλωσσική συσκευή και εξαγωγές δυο προγομφίων στην άνω γνάθο.

Περιστατικό 273

Περιστατικό 273ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιαστάμενης νοητητικής και κινητικής υστέρησης για την σύγκλειση μεσοδιαστημάτων μετά από εξαγωγή των κάτω πρώτων γομφίων με νάρθηκες Invisalign.

Περιστατικό 272

Περιστατικό 272ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού δημιουργίας κατάλληλου οστικού υποβάθρου για την τοποθέτηση εμφυτεύματος σε υφιστάμενο εκτεταμένο οστικό έλλειμα της περιοχής του προγομφίου.

Περιστατικό 271

Περιστατικό 271ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την δημιουργία κατάλληλου οστικού υποβάθρου για την τοποθέτηση εμφυτεύματος αποκατάστασης άνω κεντρικού τομέα μετά από αφαίρεσή του.

Περιστατικό 270

Περιστατικό 270ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού σε υπόβαθρο συγγενούς έλλειψης πλαγίων τομέων για την διάνοιξη ικανού μεσοδιαστήματος για την εμφυτευματολογική του προσθετική αποκατάσταση.

Περιστατικό 268

Περιστατικό 268ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με ουλικό χαμόγελο σε υπόβαθρο υπερέκφυσης άνω προσθίων οδόντων και έντονου οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου.