Περιστατικό 119

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υψηλά έκτο κυνόδοντα στην άνω γνάθο με την διενέργεια εξαγωγής ενδοδοντικά θεραπευμένου γομφίου για την διευθέτηση του φραγμού.