Περιστατικό 175

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού ενήλικα υφιστάμενου ιστορικού χειρουργικής αντιμετώπισης σχιστίας στην παιδική ηλικία με προπροπροσθετική διευθέτηση των φραγμών.