Περιστατικό 271

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την δημιουργία κατάλληλου οστικού υποβάθρου για την τοποθέτηση εμφυτεύματος αποκατάστασης άνω κεντρικού τομέα μετά από αφαίρεσή του.