Περιστατικό 272

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού δημιουργίας κατάλληλου οστικού υποβάθρου για την τοποθέτηση εμφυτεύματος σε υφιστάμενο εκτεταμένο οστικό έλλειμα της περιοχής του προγομφίου.