Περιστατικό 289

Μετά
Πριν

Ηλικία: 14 ετών
Κλινικά ευρήματα: Συνωστισμός προσθίων δοντιών άνω και κάτω γνάθου σε βάση οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου
Χρονική διάρκεια: 13 μήνες με ακίνητη χειλική συσκευή