Περιστατικό 295

Μετά
Πριν

Ηλικία: 12 ετών
Κλινικά ευρήματα: Συνωστισμός προσθίων δοντιών άνω και κάτω γνάθου σε βάση οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου
Χρονική διάρκεια: 11 μήνες με ακίνητη χειλική συσκευή