Περιστατικό 297

Μετά
Πριν

Ηλικία: 13 ετών
Κλινικά ευρήματα: Συνωστισμός προσθίων δοντιών άνω και κάτω γνάθου σε βάση οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου
Χρονική διάρκεια: 16 μήνες με ακίνητη χειλική συσκευή