Περιστατικό 3

 
Μετά
Πριν

Αντιμετώπιση έντονου συνωστισμού σε ενήλικα για αισθητικούς λόγους με ακίνητη γλωσσική συσκευή και διενέργεια δυο εξαγωγών στην άνω γνάθο.