Περιστατικό 33

Μετά
Πριν

Προπροσθετική και μεταπειριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω γνάθο και χειλική τμηματική συσκευή στην κάτω γνάθο.