Περιστατικό 40

Μετά
Πριν

Προπροσθετική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διάνοιξη ικανού μεσοδιαστήματος για την τοποθέτηση εμφυτεύματος και άρτια από αισθητικής και λειτουργικής άποψης προσθετικής αποκατάστασης του ελλείποντος κεντρικού τομέα.