Περιστατικό 42

Μετά
Πριν

Μεταπεριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την σύγκλειση των μεσοδιαστημάτων και την διόρθωση της οριζόντιας πρόταξης με τμηματική γλωσσική συσκευή στην άνω γνάθο.