Περιστατικό 44

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω γνάθο μετά από διενέργεια δυο εξαγωγών για την ταυτόχρονη επίλυση του συνωστισμού και της αυξημένης οριζόντιας πρόταξης.