Περιστατικό 49

Μετά
Πριν

Μεταπεριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την σύγκλειση μεσοδιαστημάτων και εμβύθιση των άνω προσθίων οδόντων με τμηματική γλωσσική ακίνητη συσκευή.