Περιστατικό 51

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με ακίνητη γλωσσική συσκευή για την προπροσθετική διάνοιξη ικανών μεσοδιαστημάτων στην περιοχή των συγγενώς ελλειπόντων πλαγίων τομέων της άνω γνάθου. Προσθετική αποκατάσταση με γέφυρα τύπου Maryland λόγω προβολής των ούλων κατά το χαμόγελο και για την αποφυγή μακροπρόθεσμα τυχόν μεταεμφυτευματικών υφιζήσεων.