Περιστατικό 56

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω και χειλική αισθητική συσκευή στην κάτω γνάθο και μετά από διενέργεια μιας εξαγωγής στον κάτω φραγμό.