Περιστατικό 58

Μετά
Πριν

Μεταπεριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διεθυέτηση των φραγμών και κατόπιν μιας εξαγωγής στην άνω γνάθο με ακίνητη γλωσσική συσκευή και χειλική αισθητική συσκευή στον κάτω φραγμό.