Περιστατικό 71

Μετά
Πριν

Μεταπεριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την σύγκλειση μεσοδιαστημάτος μέσω γλωσσικής απόκλισης και εμβύθισης των άνω τομέων με ακίνητη χειλική αισθητική συσκευή.