Περιστατικό 8

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού που εμφάνιζε αυξημένη οριζόντια πρόταξη και ανεωγμένη δήξη με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω γνάθο και χειλική ακίνητη συσκευή στην κάτω γνάθο.