Περιστατικό 97

Μετά
Πριν

Προπροσθετική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την γλωσσική μετακίνηση των κάτω προσθίων δοντιών για την δημιουργία προυπόθεσης κατασκευής αρτιότερης αποκατάστασης στην άνω γνάθο.