Περιστατικό 194

Περιστατικό 194ΜετάΠριν Προπροσθετική ορθοδοντική διευθέτηση των φραγμών για την διόρθωση σταυροειδούς σύγκλεισης και την αναδιάταξη των μεσοδιαστημάτων.

Περιστατικό 177

Περιστατικό 177ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης αραιοδοντίας σε υπόβαθρο μικροδοντίας των πλαγίων τομέων με διευθέτηση του άνω φραγμού για αναδιάταξη των μεσοδιαστημάτων πριν την τοποθέτηση όψεων στους πλαγίους τομείς.

Περιστατικό 175

Περιστατικό 175ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού ενήλικα υφιστάμενου ιστορικού χειρουργικής αντιμετώπισης σχιστίας στην παιδική ηλικία με προπροπροσθετική διευθέτηση των φραγμών.

Περιστατικό 131

Περιστατικό 131ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού συνέπειας προγενέστερου οδοντικού τραύματος και απώλειας του δεξιού κεντρικού τομέα me διάνοιξη του αναγκαίου για προσθετική αποκατάσταση διαστήματος.

Περιστατικό 130

Περιστατικό 130ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού συνέπειας προγενέστερου οδοντικού τραύματος και απώλειας του δεξιού κεντρικού τομέα με διάνοιξη του αναγκαίου για προσθετική αποκατάσταση διαστήματος.