Περιστατικό 194

Περιστατικό 194ΜετάΠριν Προπροσθετική ορθοδοντική διευθέτηση των φραγμών για την διόρθωση σταυροειδούς σύγκλεισης και την αναδιάταξη των μεσοδιαστημάτων.

Περιστατικό 177

Περιστατικό 177ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης αραιοδοντίας σε υπόβαθρο μικροδοντίας των πλαγίων τομέων με διευθέτηση του άνω φραγμού για αναδιάταξη των μεσοδιαστημάτων πριν την τοποθέτηση όψεων στους πλαγίους τομείς.

Περιστατικό 175

Περιστατικό 175ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού ενήλικα υφιστάμενου ιστορικού χειρουργικής αντιμετώπισης σχιστίας στην παιδική ηλικία με προπροπροσθετική διευθέτηση των φραγμών.